VQTG 27: Ngày đầu lạ nước lạ cái ở Helsinki, thủ đô Phần Lan