Tây Hồ Hàng Châu – Hai lúa lần đầu đi du thuyền trả giá như bà bán cá và cái kết cười té ghế