Sg Q.4: GIÁC MÊ TÂM KỆ của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ – ĐGV: Phước Tâm, Thị Bi, Tư Tua, Văn Út