[SEEMILE II, TIẾNG HÀN SƠ CẤP] 6. làm ơn mở dùm tôi cái cửa sổ 창문을 열어 주세요.