PBN 129 | Thiên Tôn & Lam Anh – Hai Chữ Yêu Thương, Một Chữ Chờ