Môi phun sau 2 tháng sẽ như thế nào? Xem hình ảnh thực tế.