Hồi tưởng – Mai Trần Lâm & Đàm Vĩnh Hưng – Phòng trà MTV (Giới thiệu Album Lá thư đô thị)