Haketu Review Guitar Fender CC-60SCE – Giá sốc trong giờ vàng!