[ Duyên Phận Chế ] Phận….. Lười ►(Vinh Lê) Nhóm Phố Núi