Chú Đại Bi – Chế Thanh ft Nhật Quốc, Tấn Quốc [Official]