Chỉ thoa thứ này mỗi tối mà lông mày tôi như tranh vẽ ai cũng hỏi đi thêu ở đâu