Ampli có công suất nhỏ có phối ghép được với loa có công suất lớn hay không? | Chia sẻ kiến thức 18